O Fundacji
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji 2016-2021
Rada Fundacji

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat
PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Synowiec-Piłat – dr hab. n. społ., socjolog, specjalizuje się w socjologii zdrowia i medycyny oraz promocji zdrowia. Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia (od 2016 r.). Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (kadencje 2019-2021 oraz 2022-2024). W latach 1996 – 2022 zawodowo i naukowo związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Autorka książek „Przekonania i wiedza dotyczące chorób nowotworowych a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych. Studium socjologiczne” (2020) oraz „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” (2009); współredaktorka 6 monografii, w tym podręcznika „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (2017); redaktor naukowy 5 tomów w czasopismach naukowych oraz autorka ponad 60 artykułów naukowych (WYKAZ PUBLIKACJI). Współautorka oraz kierownik merytoryczny i koncepcyjny dokumentu polityki publicznej „Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026” (na zlecenie Gminy Wrocław). Czynnie uczestniczyła w ponad 30 krajowych oraz 13 międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym: European Sociological Association 2013, 2015, 2016). Pomysłodawca i główny organizator cyklicznej, Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia” (4 edycje od 2015: „biopolityka”, „starość”, „media” oraz „życie codzienne”) oraz Seminarium Naukowego „Promocja Zdrowia w Działaniu” (5 edycji od 2015). Kierownik 7 grantów oraz członek zespołu badawczego 3 grantów w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykonawca w grancie NCN OPUS (2011). Kierownik 2 projektów naukowych, finansowanych ze środków gminy Wrocław: „Z korzyścią dla zdrowia, czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian” (2018) oraz „Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania” (2019). Laureatka 5 nagród JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: 2 naukowych i 3 dydaktycznych. Review Editor w Medical Sociology - „Frontiers in Sociology Journal”. Prowadzi socjologiczne badania ilościowe o charakterze aplikacyjnym, poświęcone społeczno-kulturowym aspektom chorób przewlekłych, zwłaszcza onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby; wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w promowaniu zdrowego stylu życia oraz działalność organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia i osób chorych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu promocji zdrowia, ukierunkowanych na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób zdrowych i chorych przewlekle, które prowadzone są w oparciu o ideę upodmiotowienia i aktywizacji społecznej.

Zawodowo i prywatnie lubi działać, tworzyć coś nowego, snuć plany i je realizować. Jej pasja to sztuka, zwłaszcza architektura gotyku i ekspresyjna secesja. Prywatnie uwielbia górskie wyprawy, dobrą książkę, teatr, odkrywanie nowych miejsc i smaków oraz włóczenie się krętymi uliczkami włoskich miasteczek. A przede wszystkim lubi ludzi, niezmiennie dając im duży kredyt zaufania.

dr n. med. Michał Jędrzejek
WICEPREZES ZARZĄDU
Michał Jędrzejek – dr n. med., lekarz specjalista medycyny rodzinnej, pasjonat promocji zdrowia. Główne zainteresowania zawodowe to medycyna rodzinna, epidemiologia i zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia. Zawsze stara się patrzeć na pacjenta jako całość, cierpliwy oraz empatyczny. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2009-2015) oraz był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rok akademicki 2014/2015). Ukończył szkolenie specjalizacyjne (2016-2020), uzyskując tytuł specjalisty medycyny rodzinnej w 2021 r. Ukończył studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2017-2023) z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk medycznych w 2023 r. Laureat nagrody I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2018). Poza tym aktywnie udziela się w pracy Towarzystw Naukowych - członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (od 2018). Autor oraz współautor kilkunastu artykułów naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych (WYKAZ PUBLIKACJI), współredaktor podręcznika Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki (2017), członek projektu badawczego Z korzyścią dla zdrowia, czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian (2018), współautor dokumentu polityki publicznej Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026 (na zlecenie Gminy Wrocław; 2021).

Zawodowo i prywatnie ciągle ma nowe pomysły i sukcesywnie je realizuje. W czasie wolnym lubi spotykać się ze znajomymi oraz spędzać aktywnie dzień. Lubi teatr, dobry film oraz podróże. W nowym miejscu chętnie próbuje nowych rzeczy, zawsze robi dużo zdjęć.