O Fundacji
Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Synowiec-Piłat – dr n. hum., socjolog, specjalizuje się w socjologii zdrowia i medycyny oraz promocji zdrowia. Adiunkt w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (kadencja 2019-2021). Autorka książki „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” (2009); współredaktorka 6 monografii, w tym podręcznika „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (2017); redaktor naukowy 3 tomów w czasopismach naukowych oraz autorka ponad 70 artykułów naukowych. Czynnie uczestniczyła w ponad 30 krajowych oraz 10 międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym: European Sociological Association 2013, 2015, 2016). Pomysłodawca i główny organizator cyklicznej, Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia” (3 edycje od 2015: „biopolityka”, „starość”, „media”) oraz Seminarium Naukowego „Promocja Zdrowia w Działaniu” (5 edycji od 2015). Kierownik 7 grantów oraz członek zespołu badawczego 4 grantów w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykonawca w grancie NCN OPUS (2011). Kierownik 2 projektów naukowych, finansowanych ze środków gminy Wrocław: „Z korzyścią dla zdrowia, czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian” (2018) oraz „Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania” (2019). Laureatka 5 nagród JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: 2 naukowych, 2 dydaktycznych oraz 1 organizacyjnej. Prowadzi socjologiczne badania ilościowe o charakterze aplikacyjnym, poświęcone społeczno-kulturowym aspektom chorób przewlekłych, zwłaszcza onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby; wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w promowaniu zdrowego stylu życia oraz działalność organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia i osób chorych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu promocji zdrowia, ukierunkowanych na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób zdrowych i chorych przewlekle, które prowadzone są w oparciu o ideę upodmiotowienia i aktywizacji społecznej.

Zawodowo i prywatnie lubi działać, tworzyć coś nowego, snuć plany i je realizować. Jej pasja to sztuka, zwłaszcza architektura gotyku i ekspresyjna secesja. Prywatnie uwielbia górskie wyprawy, dobrą książkę, teatr, odkrywanie nowych miejsc i smaków oraz włóczenie się krętymi uliczkami włoskich miasteczek. A przede wszystkim lubi ludzi, niezmiennie dając im duży kredyt zaufania.
Michał Jędrzejek – lekarz medycyny, pasjonat promocji zdrowia. Główne zainteresowania zawodowe to medycyna rodzinna, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia. Zawsze stara się patrzeć na pacjenta jako całość, cierpliwy oraz empatyczny. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2009-2015) oraz był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rok akademicki 2014/2015). Obecnie w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Laureat nagrody I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Poza tym aktywnie udziela się w pracy Towarzystw Naukowych - członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (od 2018) oraz przewodniczący Sekcji Młodych Lekarzy Rodzinnych przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (od 2019). Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz współautor kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych, współredaktor podręcznika „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (2017) oraz członek projektu badawczego „Z korzyścią dla zdrowia, czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian” (2018).

Zawodowo i prywatnie ciągle ma nowe pomysły i sukcesywnie je realizuje. W czasie wolnym lubi spotykać się ze znajomymi oraz spędzać aktywnie dzień. Lubi teatr, dobry film oraz podróże. W nowym miejscu chętnie próbuje nowych rzeczy, zawsze robi dużo zdjęć.
Anna Pałęga - dr n. hum., psycholog, specjalizuje się w psychologii środowiskowej. Jej badania ilościowe koncentrują się na sposobach w jaki środowisko naturalne i zabudowane przyczyniają się do dobrostanu (lub nie) człowieka. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są estetyka środowiska i życia codziennego, procesy psychologiczne, które zbliżają nas do świata przyrody lub alienują nas od niego, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby, wpływ kreatywności na zdrowie. Autorka kilku publikacji naukowych oraz współredaktorka 1 monografii.

Zawodowo i prywatnie lubi doświadczać piękna otaczającego nas świata. Jej pasja to sztuka współczesna i rękodzieło. Prywatnie uwielbia długie spacery u boku przyrody i nocne przechadzki po mieście, dobrą książkę, aktywność fizyczną oraz pogawędki w miłym towarzystwie. Jest spokojna, tolerancyjna i wytrwała.