Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
"Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian"
Zespół badawczy
Raport z badań
Publikacje naukowe z badań
"Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania"
Projekt badawczy
„Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian”


W ramach realizowanego zadania publicznego przygotowano projekt badawczy oraz zrealizowano badania ankietowe dotyczące stylu życia mieszkańców Wrocławia. Badania miały charakter anonimowy i dobrowolny.


Styl życia odgrywa współcześnie bardzo ważną rolę w etiologii większości chorób przewlekłych w krajach uprzemysłowionych. To od naszego stylu życia zależy w dużej mierze, czy utrzymamy nasze zdrowie w dobrej kondycji. Na styl życia składa się szereg, wykształconych w procesie socjalizacji, zachowań i postaw jednostek oraz grup społecznych, spośród których w odniesieniu do sfery zdrowia i choroby wyróżnia się: odżywianie, aktywność fizyczną, higienę osobistą i otoczenia, stosowanie używek, formy spędzania czasu wolnego, sen, profilaktykę, zachowania seksualne, wzory korzystania z usług medycznych, konsumpcję leków etc.

Zachowania i postawy zdrowotne warunkowane są wieloma zmiennymi społeczno-demograficznymi (płeć, wiek, wykształcenie, status ekonomiczny, stan cywilny i miejsce zamieszkania). Zachowania i postawy zdrowotne zależne są nie tylko od specyfiki i dokuczliwości objawów, od cech psychicznych jednostki, ale także od środowiska społecznego. Funkcjonując w kulturze danej grupy społecznej, przyswajamy sobie także określone przekonania na temat zdrowia i choroby. Wyznawane w danej grupie społecznej (np. rodzinie, grupie towarzyskiej, rówieśniczej, społeczności lokalnej, grupie zawodowej czy w społeczeństwie, jako makrostrukturze etc.) przekonania mają z kolei wpływ na nasze decyzje, postawy oraz konkretne zachowania, jakie podejmujemy w odpowiedzi na problemy zdrowotne.

Wiedza na temat istoty i uwarunkowań stylu życia jest także niezbędna praktykom promocji zdrowia, specjalistom tworzącym i wdrażającym programy, projekty i kampanie promujące zdrowie. Dopiero na podstawie tejże wiedzy możliwe jest budowanie skutecznych narzędzi i strategii prozdrowotnych, skierowanych do konkretnych odbiorców, funkcjonujących w określonych realiach społeczno-kulturowych. Świadomość na temat obszarów związanych ze stylem życia, które można pozytywnie modyfikować na rzecz zdrowia, jest podstawą aktywizacji społecznej i upodmiotowienia jednostek i społeczności, przejęcia odpowiedzialności i kontroli nad zdrowiem swoim i osób, na których rzecz działamy.

Czytaj więcej na temat problematyki badawczej: opis problematyki badawczej.

Wyłoniona została próba kwotowa N=898 osób z populacji generalnej dorosłych (od 18 roku życia), zdrowych mieszkańców Wrocławia. Aby zminimalizować niepewność danych oraz zapewnić wiarygodność próby, a tym samym zmaksymalizować jej podobieństwo do populacji generalnej, pod uwagę brane były 3 cechy: płeć (kobieta, mężczyzna), wiek (kategorie: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+) oraz poziom wykształcenia (kategorie: podstawowe/zawodowe, średnie, niepełne wyższe/wyższe) respondentów.

Wielkość próby uznać można za wysoką. Dla porównania w reprezentatywnych badaniach ogólnopolskich stosuje się próbę wielkości około 1000 dorosłych osób. Niewątpliwie, wielkość próby (N) na poziomie 898 osób w stosunku do populacji generalnej zwiększa reprezentatywność wyników. Ponieważ próbka badawcza silnie odzwierciedla strukturę populacji generalnej i jest wystarczająco duża, można uznać, że spełnia ona w dużym stopniu wymagania próbki reprezentatywnej.

Jako metodę badawczą zastosowano wywiad kwestionariuszowy.

W analizach materiału badawczego, oprócz statystyk opisowych, zastosowano dostępne metody analizy danych jakościowych (categorical data analysis). W celu zbadania, czy istnieją zależności pomiędzy poszczególnymi parami zmiennych kategorialnych (nominalnych lub porządkowych), obliczano wartość statystyki χ2. Siła zależności pomiędzy zmiennymi oceniana była na podstawie współczynnika V-Cramera (V), który jest najlepszą miarą siły zależności, gdyż zbiór wartości jest ograniczony do 1, co pozwala na jednoznaczną ocenę siły zależności. Do każdej hipotezy obliczana była p-value - za istotne wyniki przyjmowano takie, dla których p-value <0,05. Dane analizowane były przy użyciu programu Statistica.

Czytaj więcej na temat metodologii badawczej: metodologia prowadzonych badań.

Poniżej prezentujemy linki do pozostałych części Raportu:

Postawy, przekonania i zachowania zdrowotne, składające się na styl życia Wrocławian oraz ich społeczno-kulturowe uwarunkowania. Analiza materiału badawczego

Poczucie własnej skuteczności i skuteczne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

Podsumowanie
Bibliografia
Okładka

Poznaj zespół badawczy: członkowie zespołu badawczego.

Projekt badawczy „Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian”
jest finansowany ze środków gminy Wrocław