Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
Zespół badawczy
"Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę?"
Projekt badawczy
„Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian”


W ramach realizowanego zadania publicznego przygotowano projekt badawczy oraz zrealizowano badania ankietowe dotyczące stylu życia mieszkańców Wrocławia.

Wyłoniona została próba kwotowa z populacji generalnej dorosłych (od 18 roku życia), zdrowych mieszkańców Wrocławia. Aby zminimalizować niepewność danych oraz zapewnić wiarygodność próby, a tym samym zmaksymalizować jej podobieństwo do populacji generalnej, pod uwagę brane były 3 cechy: płeć (kobieta, mężczyzna), wiek (kategorie: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+) oraz poziom wykształcenia (kategorie: podstawowe/zawodowe, średnie, niepełne wyższe/wyższe) respondentów. Dane dotyczące ludności według grup wieku, płci i równocześnie wykształcenia zbierane są przez Główny Urząd Statystyczny wyłącznie podczas Narodowych Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań. Ostatni taki spis miał miejsce w 2011 r. Kolejny będzie przeprowadzony w 2021 r. Dlatego też, dane dotyczące populacji generalnej dorosłych mieszkańców Wrocławia (n=538 222) zostały oszacowane na podstawie wyników powyższego Spisu z 2011 r.

Jako metodę badawczą zastosowano wywiad kwestionariuszowy.

Skonstruowane zostały następujące narzędzia badawcze:
• autorski kwestionariusz wywiadu o wysokim poziomie standaryzacji, złożony z następujących części:
1) metryczka, zawierająca pytania o zmienne społeczno-demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, wykształcenie matki i ojca, wysokość dochodów, subiektywna ocena sytuacji materialnej, stan cywilny, ilość dzieci, samoocena stanu zdrowia, występowanie chorób przewlekłych; jakość i wielkość sieci wsparcia społecznego);
2) pytania dotyczące zachowań, postaw i przekonań zdrowotnych: pytania zamknięte, oparte na 4-stopniowej skali Likerta (tzw. skala wymuszonego wyboru) oraz pytania otwarte, pogłębione;
• skala uogólnionej własnej skuteczności (Generalized Self-Efficacy Scale) Schwarzera i Jerusalema, mierząca jeden psychometrycznie wyodrębniony czynnik – ogólne przekonanie jednostki na temat własnych możliwości skutecznego radzenia sobie z sytuacjami. Kwestionariusze wraz z podręcznikiem zawierającym metody kodowania i analizy danych został zakupiony w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Badania miały charakter anonimowy i dobrowolny. Badania przeprowadzono na terenie miasta Wrocławia. Zrealizowanego 894 ankiety. 21 ankiet nie będzie brana pod uwagę w analizach statystycznych, ze względu na niekompletność wypełnienia kwestionariuszy.
Ostatecznie do analizy wstępnej przyjęto 873 ankiety.

Zastosowano następujące metody analizy statystycznej: metody analizy danych jakościowych (categorical data analysis). W celu zbadania, czy istnieją zależności pomiędzy poszczególnymi parami zmiennych kategorialnych (nominalnych lub porządkowych), obliczana będzie wartość statystyki χ2. Siła zależności pomiędzy zmiennymi oceniana będzie na podstawie współczynnika V-Cramera (V). Za istotne wyniki będą przyjmowane takie, dla których p-value <0,05. Ze względu na analizę zmiennych skategoryzowanych, do oceny kierunku zależności zastosowana zostanie analiza korespondencji, jako metoda wielowymiarowej analizy danych. Dane będą analizowane przy użyciu programu Statistica v. 9.0.

Zespół badawczy: link

Projekt badawczy „Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian” jest finansowany ze środków gminy Wrocław